Ana Sayfa
Öğrenci Kabulü
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Kabulü

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Kabulü

Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır.

 

 

a) Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

 • İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması,
 • ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan alması,

 

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

 

 • ALES notunun %50’si,
 • Lisans mezuniyet notunun %25’i,
 • Yazılı sınav notunun %25'’i dikkate alınarak belirlenir.
 • Yazılı sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim üyesi arasından, EYK tarafından “üç” asıl, “iki” yedek olmak üzere belirlenir. Programa başvuran adaylara yazılı sınav EABD tarafından yapılır. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır.

 

 • Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

b)  Enstitü Anasanat Dalı (EASD) ve Konservatuvarlarda açılan Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

 • İlgili EASD/EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması,
 • EASD ve Konservatuvarlarda açılan tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz ve söz konusu sınavın sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

 

Enstitü Anasanat Dalı (EASD) ve Konservatuvarlarda tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

 

 • Lisans mezuniyet notunun % 50’si,
 •   Sanat Sınavının %50’si dikkate alınarak belirlenir. (Konservatuvarlarda Yazılı Sınav)

 

 • İlgili EABD/EASD başkanlığınca yapılacak yazılı sınav/sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. İlgili EABD/EASD yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 f)  Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları (ALES ve YDS hariç) YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise  adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. 

h) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.