Ana Sayfa
Öğrenci Kabulü
Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrenci Kabulü

Doktora Öğrenci Kabulü

 

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarının Başvuru ve Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararıve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvurukoşulları ve kontenjanları yer alır.

 

d) Doktora Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

 

 • İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
 • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az “65” puan alması.
 • ÜDS’den en az “55” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

 

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:

 

 • ALES notunun %50’si,
 • Yüksek lisans mezuniyet notunun %25’i,
 • Bilimsel Değerlendirme Sınavının %25’i dikkate alınarak belirlenir.

 

 • Bilimsel değerlendirme sınav notu, yazılı puanının ’u ile sözlü puanının ’u dikkate alınarak hesaplanır. Bilimsel değerlendirme sonuçları YÖK’ün çevirim tablosuna göre “dörtlük” sisteme dönüştürülür.
 • Bilimsel değerlendirme sınav jürileri: ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim üyesi arasından EYK tarafından seçilen “üç” asıl, “iki” yedek üyeden oluşur.
 • İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından (yazılı/sözlü) birine girmeyen aday başarısız sayılır.
 • Doktora programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az “2.75”tir. “2.75” ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. İlan edilen kontenjan dâhilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

e) Sanatta Yeterlik Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

 

 • İlgili EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması,
 • YDS’den en az “55” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.
 • EASD’ye alınacak sanatta yeterlik öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz ve söz konusu sınavın sonuçları sanatta yeterlik eğitimine kabulde değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

 • Yüksek lisans mezuniyet notunun % 40’ı,
 • Sanat sınav notunun % 60’ı dikkate alınarak belirlenir.

 

 • Bilimsel değerlendirme sınav jürileri: ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim üyesi arasından EYK tarafından seçilen “üç” asıl, “iki” yedek üyeden oluşur.
 • Sanat sınavı, dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavdan oluşur. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısız kabul edilir. EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalamasının “dört” üzerinden en az “üç”, yüz üzerinden 75 olmak koşulu ile yazılı puanının %30’u, sözlü puanının %30’u dikkate alınarak hesaplanır. Sanat Sınavı Değerlendirme sonuçları doğrusal orantı ile “4”lük sisteme çevrilir.
 • Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az “2.75”tir. “2.75” ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

f)  Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları (ALES ve YDS hariç) YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

 

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise  adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. 

 

h) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.