Ana Sayfa
Program Aşamları
Doktora Programı

Doktora Programı Aşamaları

Doktora programı süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır

1.AŞAMA: DERS SEÇİMİ

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları Madde 10

 1. …Normal öğrenim süresi doktora programlarında sekiz yarıyıldır. Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine sayılır.
 2. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları programın normal öğrenim sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde sabis sistemi üzerinden ders/uzmanlık alan dersi/tez/proje yazılma işlemini yapmak zorundadır.
 3. Doktora programındaki öğrencilerin yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, Uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 4. Öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü bünyesindeki diğer Anabilim Dallarındaki derslere:

Sosyal Bilimler Enstitüsünde: Bütün lisansüstü öğrencileri ders dönemleri süresince kayıtlı oldukları programdan (uzmanlık alan dersi hariç) en az “5” ders almak şartı ile enstitü bünyesindeki diğer programlarda var olan derslere yazılabilirler. Doktora öğrencileri ise ders dönemleri süresince enstitü bünyesindeki doktora programlarından  (uzmanlık alan dersi hariç) en az “6” ders almak şartı ile diğer Lisansüstü programlarda var olan derslere yazılabilirler.

 1. Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri değiştirebilir.
 2. Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır. Ders onaylama işlemi konusunda ihmali olan danışman öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.
 3. Öğrenci, ortak danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan dersini birinci danışmanından alır. Zorunlu hallerde, ortak danışmanın SAÜ öğretim üyesi olması halinde “Uzmanlık Alan Dersi”nin ortak danışmanından alınıp alınamayacağı EYK’da karara bağlanır.
 1. Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde “Lisansüstü Mazeretli Ders Kayıt Formu” ile alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 2. Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tüm dersler (Uzmanlık Alan Dersi Hariç) seçmelidir.
 4. Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde “Uzmanlık Alan Dersi”ne yazılarak gerçekleşmektedir. Kayıt yenilemeyen tez aşamasındaki tüm öğrenciler ilgili dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
 5. Tez aşamasındaki doktora öğrencileri kayıt yenilemedikleri dönemlerde tez öneri ve tez izleme sınavlarına katılamazlar ve başarısız sayılmazlar. Kayıt yenileyip tez öneri ve tez izleme sınavları yapmayan öğrenciler ise ilgili dönemde başarısız sayılırlar.

2. AŞAMA: DANIŞMAN ATAMASI

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları Madde 12–

a) Danışman/Proje Danışmanı Belirleme 

1- Tezli yüksek lisans ve doktora programları: Öğrenci, ilk ders kayıt döneminde danışman belirlemek üzere, uzmanlık alanı belirtilen SAÜ’deki öğretim üyelerinden “üç” tercih yapar. EABD/EASD başkanlığı tarafından, öğretim üyesinin ilgili dönemdeki aktif danışmanlık yükü (en fazla “10”) ve öğrencinin yapmış olduğu tercih sırası dikkate alınarak belirlenen danışman EYK’ya sunulur ve EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin danışman tercih formunda birinci sırada tercih ettiği öğretim üyesinin onayı alınır. Danışman atamaları Enstitü internet sayfasında ilan edilir.

 1. ….
 2. Öğretim üyesinin doktora danışmanı olarak atanabilmesi için; o tarihe kadar en az “bir” tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir. Zorunlu hallerde EABD Başkanlığının gerekçeli talebi üzerine danışman atama işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

3. AŞAMA: DOKTORA YETERLİK SINAVI

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrarlanır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

4. AŞAMA: TEZ İZLEME KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI VE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI

Tez izleme komitesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

5. AŞAMA: TEZ İZLEME SINAVLARI

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

6. AŞAMA: DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANMASI VE DİPLOMA

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsünde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç kırkbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

 

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile, ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.