Ana Sayfa
Program Aşamları
Tezli Yüksek Lisans Program

Tezli Yüksek Lisans Program Aşamaları

Tezli Yüksek Lisans süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 

1.AŞAMA: DERS SEÇİMİ

          

  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları Madde 10

 1. Tezli Yüksek Lisans programlarında normal öğrenim süresi dört yarıyıldır. Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine sayılır.
 2. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları programın normal öğrenim sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde sabis sistemi üzerinden ders/uzmanlık alan dersi yazılma işlemini yapmak zorundadır.
 3. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, Uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 4. …….
 5. Öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü bünyesindeki diğer Anabilim Dallarındaki derslere:

Sosyal Bilimler Enstitüsünde: Bütün lisansüstü öğrencileri ders dönemleri süresince kayıtlı oldukları programdan (uzmanlık alan dersi hariç) en az “5” ders almak şartı ile enstitü bünyesindeki diğer programlarda var olan derslere yazılabilirler.

 1. Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri değiştirebilir.
 2. Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır. Ders onaylama işlemi konusunda ihmali olan danışman öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.
 3. Öğrenci, ortak danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan dersini birinci danışmanından alır. Zorunlu hallerde, ortak danışmanın SAÜ öğretim üyesi olması halinde “Uzmanlık Alan Dersi”nin ortak danışmanından alınıp alınamayacağı EYK’da karara bağlanır.
 1. Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde “Lisansüstü Mazeretli Ders Kayıt Formu” ile alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 2. Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli Programlardaki tüm dersler (Uzmanlık Alan Dersi Hariç) seçmelidir.
 4. Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde “Uzmanlık Alan Dersi”ne yazılarak gerçekleşmektedir. Kayıt yenilemeyen tez aşamasındaki tüm öğrenciler ilgili dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.

 

2. AŞAMA DANIŞMAN ATAMASI

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları Madde 12–

a) Danışman Belirleme 

 

1- Tezli yüksek lisans programları: Öğrenci, ilk ders kayıt döneminde danışman belirlemek üzere, uzmanlık alanı belirtilen SAÜ’deki öğretim üyelerinden “üç” tercih yapar. EABD/EASD başkanlığı tarafından, öğretim üyesinin ilgili dönemdeki aktif danışmanlık yükü (en fazla “10”) ve öğrencinin yapmış olduğu tercih sırası dikkate alınarak belirlenen danışman EYK’ya sunulur ve EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin danışman tercih formunda birinci sırada tercih ettiği öğretim üyesinin onayı alınır. Danışman atamaları Enstitü internet sayfasında ilan edilir.

 

3. AŞAMA YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ

 

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

 

 

4. AŞAMA YÜKSEK LİSANS TEZİNİN SONUÇLANMASI VE DİPLOMA

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) (16/04/2014 gün ve 28974 sayılı R.G.ile değişik) Sosyal Bilimler Enstitülerinde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman hariç EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) (16/04/2014 gün ve 28974 sayılı R.G.ile değişik) Sosyal Bilimler Enstitüsünde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

             (2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç kırkbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş dört adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim edip tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.